Algemene
Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Rocket Agency (geldig vanaf 1 maart 2020). Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Ingeval tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze algemene leveringsvoorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde versie.

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Werkingssfeer
 • Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
 • Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot de opdracht
 • Artikel 5. Intellectueel eigendom
 • Artikel 6. Prijzen
 • Artikel 7. Betalingen
 • Artikel 8. Annulering
 • Artikel 9. Klachten
 • Artikel 10. Aansprakelijkheid/vrijwaring
 • Artikel 11. Ontbinding
 • Artikel 12. Overmacht
 • Artikel 13. Onverbindendheid/hiaten
 • Artikel 14. Geschillen

 

 1. Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan: “ Rocket Agency”, de natuurlijke- of rechtspersoon statutair gevestigd te Waardenburg “de Opdrachtgever”, degene die Rocket Agency een Opdracht verstrekt voor het contracteren van artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een). Opdracht en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin des woords; “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens het Rocket Agency heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: (I) artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, (II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, (III) degene die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt; “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Rocket Agency heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging; “de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier; “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Rocket Agency en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken; “Rider”, speciale aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot aanvangs- en opbouwtijden, zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid; “Uitkoopsom”, de gage van de Artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting; “Opdracht”, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek; “Boeking”, het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Rocket Agency, alsmede

op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.

2.2

Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij

gehanteerde algemene voorwaarden, binden Rocket Agency niet, tenzij deze door Rocket Agency schriftelijk zijn aanvaard.

2.3

Indien Rocket Agency (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) met een

Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme

Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, hebben deze

Uniforme Voorwaarden(uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-

Gravenhage onder nummer 606/1998 dan wel eventueel later gedeponeerde Uniforme Voorwaarden) voorzover het de

horecadiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringsvoorwaarden.

2.4

Indien Rocket Agency (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) een

overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV

Busvervoer, hebben deze Algemene vervoers- en reisvoorwaarden (uitgegeven

door KNV Busvervoer, gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nummer 12/2002 ter griffie van

arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel eventueel later gedeponeerde Algemene Vervoers- en

reisvoorwaarden) voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene

leveringsvoorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1

Alle aanbiedingen van Rocket Agency, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

3.2

Rocket Agency zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de

Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar

van deze overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na

dagtekening in het bezit is van Rocket Agency.

3.3

Indien Rocket Agency de door de Wederpartij ondertekende overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van

de Wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Rocket Agency, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te

ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én per telefax

of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.

3.4

Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de

overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn

overeengekomen.

Artikel 4 Bepalingen met betrekking tot de opdracht

4.1

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Rocket Agency, volledig bekend te zijn met

de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde

prestaties.

4.2

De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk

van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door Rocket Agency de Opdrachtgever

en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.

4.3

De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met

betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de

Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke

toestemming van Rocket Agency.

4.5

De Opdrachtgever garandeert dat:

a. in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de

open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de

weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de

Artiest, Toeleverancier en/of Rocket Agency Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime

afstand van het podium;

b. indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, in overleg

met Rocket Agency een professionele

ordedienst ter plekke aanwezig is. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw,

uitvoering en afbouw;

c. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

d. er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde

wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming;

e. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is

gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden

genomen, bij gebreke waarvan Rocket Agency gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor

schadeplichtig te worden;

f. indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met

Rocket Agency van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, deze Riders ook door de Opdrachtgever

zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Rocket Agency zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand

informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.

4.6

a. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig

moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij

vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht

hebben op een eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de Opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt;

c. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is

overeengekomen.

4.7

a. Ingeval de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlandse

tournee heeft, behoudt Rocket Agency zich het recht voor om – zonder dat Rocket Agency hierdoor jegens de

Opdrachtgever schadeplichtig wordt – óf (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10)

dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde

voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen.

b. Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door

ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft Rocket Agency het recht de

desbetreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te

maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de

overeenkomst met Rocket Agency (gedeeltelijk) te annuleren.

4.8

De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met

Rocket Agency gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te

stellen zaken.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Rocket Agency ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten

behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter

beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke)

uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Rocket Agency Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Rocket Agency van voornoemde concepten gebruik te maken of de

inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6 Prijzen

6.1

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst

geldende prijzen.

6.2

Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de

verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Rocket Agency prijsverhogingen- bijvoorbeeld met

betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten

voordoen, is Rocket Agency gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever .Indien

voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3

Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan

SENA af te dragen gelden.

6.4

Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een Uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals

gedefinieerd in artikel 1 lid h, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 7 Betalingen

7.1

Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te

geschieden 14 (veertien) dagen voor factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of

opschorting.

7.2

Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim.

Rocket Agency heeft als dan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever

in rechte nakoming te vorderen.

7.3

Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Rocket Agency bureau

verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee

procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de

Opdrachtgever in dat geval aan Rocket Agency tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15%

(vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

7.4

Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Rocket Agency in redelijkheid te maken

kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te

vergoeden.

7.5

In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Rocket Agency het recht diens verplichtingen jegens de

Opdrachtgever op te schorten.

7.6

In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Rocket Agency voor de volledige betaling

van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7.7

Rocket Agency is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van

diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid

op eerste verzoek van Rocket Agency te verschaffen.

7.8

De Opdrachtgever verplicht zich jegens Rocket Agency nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende

Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Annulering

8.1

De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met het Rocket Agency gesloten overeenkomst direct per

aangetekend schrijven en per e-mail aan Rocket Agency mede te delen.

8.2

In het geval de Opdrachtgever de met Rocket Agency gesloten overeenkomst annuleert is de Opdrachtgever het totale

factuurbedrag jegens Rocket Agency verschuldigd.

8.3

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Rocket Agency volledig voor iedere

aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 9 Klachten

9.1

Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van

welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Rocket Agency

gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen

steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo

spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, per

aangetekende brief Rocket Agency kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van

iedere aanspraak.

9.2

Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Rocket Agency geacht alle

verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid / vrijwaring

10.1

Rocket Agency kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade,

van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of

grove schuld van Rocket Agency of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Rocket Agency enige

aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag

van het door Rocket Agency uit hoofde van de desbetreffende Opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde

bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

10.2

Rocket Agency is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de

Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de Opdracht.

10.3

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Rocket Agency

of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan

en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Artiest. De Opdrachtgever

vrijwaart Rocket Agency voor iedere aanspraak ter zake.

10.4

In het geval van Meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Rocket Agency,

waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Rocket Agency ingeschakelde – derden, volledig voor rekening

van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Rocket Agency tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

10.5

Onverminderd de bevoegdheid van Rocket Agency om van de Wederpartij al dan niet ( gedeeltelijk) nakoming of

ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade

daaronder begrepen, van Rocket Agency, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene

voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Rocket Agency tegenover derden voor iedere

aanspraak ter zake.

Artikel 11 Ontbinding

11.1

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

– het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

is uitgesproken;

– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel

daarvan verliest;

– Rocket Agency gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens

verplichtingen te voldoen.

11.2

Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij

direct opeisbaar zijn.

Artikel 12 Overmacht

12.1

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Rocket Agency diens verplichtingen

Uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel

bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Rocket Agency als overmacht gelden. Onder

onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

– een dag van nationale rouw;

– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;

– werkstaking;

– natuurrampen;

– ziekte van de Artiest;

– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Rocket Agency voor de uitvoering van de

overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Rocket Agency.

12.2

Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden is Rocket Agency in

geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke

mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat het Rocket

Agency hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

b. in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip

of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene

leveringsvoorwaarden van toepassing.

12.3

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de

Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13 Onverbindendheid / Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverbindend mochten zijn of worden,

bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de

overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te

vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene

leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 14 Geschillen

14.1

Op de door Rocket Agency gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht

van toepassing.

14.2

Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Rocket Agency en de Wederpartij gesloten

overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Rocket Agency gevestigd is bevoegd kennis te nemen,

zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene leveringsvoorwaarden van

Rocket Agency. Naast de in de Algemene leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder

‘Elektronisch dataverkeer’ verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische

communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld e-mail, FTP (File Transfer Protocol) of interactieve

internetpagina’s.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst Artikel

2. E-mailberichten

Artikel 3. Materialen en digitale informatie Artikel

4. Gegevens en bestanden

Artikel 5. Intellectueel eigendom

Artikel 6. Veiligheid

Artikel 7. Informatie via de website van Rocket Agency

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

1.1

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen

partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure

dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich

erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

1.2

In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische

berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of

verzend/ontvangsttijdstip van het door Rocket Agency ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal

relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Rocket Agency als dwingend

bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het

bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 2 E-mail berichten

2.1

Een overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld

met een schriftelijke overeenkomst.

2.2

Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfilegegevens van

Rocket Agency dwingend bewijs opleveren.

2.3

E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder

geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3 Materialen en digitale informatie

Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan

Rocket Agency ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan deze worden

overgedragen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Rocket Agency heeft voldaan. De

kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening

van de Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Rocket Agency ter beschikking worden gesteld

aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek aan Rocket Agency worden overgedragen, voor zover niet anders werd

overeengekomen.

Artikel 4 Gegevens en bestanden

4.1

Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van Rocket Agency en op alle diensten die via de site(s) worden

aangeboden.

4.2

Rocket Agency behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze

worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Rocket Agency daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering

van de diensten noodzakelijk is.

4.3

Als de Opdrachtgever gegevens aan Rocket Agency verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien

de Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Rocket Agency registreert Rocket Agency die bestellingen op naam.

De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de

bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1

Als de Opdrachtgever Rocket Agency een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van Rocket Agency te

publiceren, geeft de Opdrachtgever Rocket Agency daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever

opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding

verschuldigd is.

5.2

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Rocket Agency , waaronder de programmatuur,

teksten, beeld en geluid berusten bij Rocket Agency en/of bij diegene van wie Rocket Agency een licentie verkregen heeft.

Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Rocket Agency de op de website van Rocket

Agency vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6 Veiligheid

6.1

Gegevens die de Opdrachtgever opgeeft bij Rocket Agency ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via

een beveiligd protocol verstuurd.

6.2

Rocket Agency laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Rocket

Agency virusvrij is en blijft. Rocket Agency kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.

Artikel 7 Informatie via de website van Rocket Agency

7.1

Informatie die de Opdrachtgever op de website van Rocket Agency aantreft is met grote zorgvuldigheid

samengesteld. Rocket Agency kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde

volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee

samenhangende acties op basis van de informatie.

7.2

Informatie op de website van Rocket Agency wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de Algemene

leveringsvoorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De

gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

7.3

Indien de Opdrachtgever fouten op de website van het Rocket Agency aantreft, stelt Rocket Agency het op prijs indien

de Opdrachtgever dat per ommegaande meldt.

7.4

De website van Rocket Agency bevat mogelijk links naar websites van derden. Rocket Agency

selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Rocket Agency kan echter niet instaan voor de

inhoud en het functioneren van websites van derden.

Rocket Agency

Regterweistraat 15 D

4181 CE Waardenburg

KVK-nummer 32046066